Záujmová činnosť

Záujmová činnosť je zameraná predovšetkým na kultúrnu, športovú a rekreačnú činnosť s cieľom rozvíjať schopnosti a zručnosti klientov. Na aktívne využitie voľného času v zariadení fungujú záujmové krúžky:

  • Fantázia z papiera,
  • Malé javiskové formy,
  • Šikovné ruky,
  • Športový krúžok,
  • Krúžok varenia a pečenia.

Okrem pravidelnej krúžkovej činnosti realizujeme aj iné príležitostné akcie v zariadení aj mimo neho – výstavy, súťaže, workshopy, vychádzky, výlety a pod. (viď. Aktivity s fotogalériou). Cieľom týchto aktivít je vytvárať aktívny spôsob života klientov v zariadení, využívať ich potencionálne možnosti a kompenzovať negatívne dôsledky ich znevýhodnenia.

Prioritou zariadenia je ponúkať prijímateľom sociálnej služby širokú paletu aktivít, z ktorých si môžu vybrať podľa vlastného záujmu, možností a schopností. Aktivity organizujeme za účasti verejnosti. Našou snahou je pozitívne ovplyvňovať postoj verejnosti voči ľuďom s postihnutím a tým napomáhať k ich začleneniu do spoločnosti.