Sociálna rehabilitácia

Sociálna rehabilitácia je zameraná na dosiahnutie čo najvyššieho stupňa samostatnosti v jednotlivých činnostiach na vytváranie, rozvíjanie a upevňovanie hygienických a sociálnych návykov klientov.

Pri poskytovaní sociálnej rehabilitácie vychádzame z individuálnych plánov a plánov sociálnej rehabilitácie, ktoré sú plánované pre každého prijímateľa individuálne. Zabezpečujeme klientovi prístup k rôznym druhom aktivizácie, ktoré zohľadňujú potreby a preferencie klienta, ktorých prostredníctvom, môže rozvíjať svoje kognitívne schopnosti a zručnosti v oblasti zamestnávania, vzdelávania alebo v iných oblastiach tak, aby mohol naplniť predstavu o svojom sociálnom postavení v živote.

Dodržiavame pri tom princípy ľudskej dôstojnosti a autonómie prijímateľov sociálnej služby. Ku každému klientovi pristupujeme ako k rovnocennému partnerovi, spolutvorcovi života s rešpektovaním ich potrieb a želaní. Podporujeme ich nápady, myšlienky, ale aj kritiku, s podporovaním ich sebavedomia, sebahodnotenia.

Súčasťou sociálnej rehabilitácie sú metódy rôznych terapií.

Ergoterapia je pracovná terapia alebo činnostná terapia, využíva pracovnú činnosť s cieľom dosiahnuť zlepšenie funkcií organizmu. Jej cieľom je dosiahnutie maximálnej možnej sebestačnosti klienta v bežných denných činnostiach a aktivitách voľného času.

Ergoterapia - vysadba stomčeka Ergoterapia - Klient vezie lístie na fúriku

Muzikoterapia je liečebná metóda, ktorá sa pokúša pomocou hudby, rytmu a harmónie priaznivo ovplyvniť psychický a fyzický stav človeka. Muzikoterapia je spôsob, ktorý pomáha pri odstraňovaní zmien správania a konania človeka, zlepšuje schopnosť koncentrácie, uľahčuje rozhodovanie, rozvíja tvorivé myslenie, komunikáciu, vnímavosť, pamäť a fantáziu. V zariadení je uskutočnená rôznymi hudobnými cvičeniami spojenými
s pohybom, spevom, maľbou, dramatizáciou, počúvaním hudobných príbehov alebo hrou na hudobných nástrojoch.

Muzikoterapia - hra na bongo Zahradná terapia - natieranie zahradných doplnkov

Arteterapia je liečebné využívanie rôznych výtvarných prostriedkov a činností. Slúži ako motivujúci prvok a vedie k celkovému citovému, intelektuálnemu a duchovnému rozvoju osobnosti. Má pozitívny vplyv na duševné zdravie, uvoľňuje napätie, stres a uspokojuje potrebu zmysluplnej činnosti.

Arteterapia Arteterapia - maľovanie

Canisterapia je jedna z metód rehabilitácie, ktorá využíva pozitívne pôsobenie psa na človeka v oblasti psychickej, fyzickej a sociálnej pohody. Prispieva k rozvoju jemnej a hrubej motoriky, podnecuje verbálnu a neverbálnu komunikáciu, orientáciu v priestore, zvyšuje motiváciu podieľania sa na vlastnom liečebnom procese, zlepšuje interakciu klienta s ostatnými klientmi, ošetrujúcim personálom a pod.
Canisterapiu v zariadení vykonáva externý odborník (canisterapeut).

Canisterapia - klient s bielim psom Canisterapia - klient s čiernym psom Canisterapia - klient krmi bieleho psa

Dramatoterapia je terapia prostredníctvom dramatických prostriedkov. Ide najmä o implementáciu pohybu, tanca, hudby, spevu, využívanie divadelných a rolových modelov. Cez hranie rolí si môžu klienti efektívne riešiť problémy, rozvíjať sociálne cítenie, prehlbovať spoluprácu, vzájomné vzťahy v skupine, uľahčovať pochopenie druhých, uvoľniť sa, formovať postoje. Táto technika rozvíja osobnosť ako celok, prispieva k zdokonaľovaniu komunikácie, k zvýšeniu sebaúcty, spontánnosti, rozvíja aktivitu, potreby, návyky a v neposlednom rade podporuje tvorivosť klientov.

Dramatoterapia - Divadelné predstavenie Metlobal Dramatoterapia - Klienti ako slnečnice

Biblioterapia je metóda, ktorá využíva účinky čítania na podporu psychického zdravia klienta. Má za úlohu posilniť a obohatiť emocionálne zdroje klientov, aby si vedeli lepšie poradiť s ťažkosťami.

Biblioterapia knižnica Biblioterapia

Reminiscenčná terapia je aktivizačná liečba, ktorá využíva zachovanú dlhodobú pamäť klienta a cez jeho spomienky ho aktivizuje. Pri tejto terapii sa využívajú spomienky a ich vybavovanie prostredníctvom rôznych podnetov ako sú staré fotografie, predmety, hudba a všetko, čo sa viaže na aktívny život klientov. Patria sem najmä rodinné udalosti, na ktoré klienti radi spomínajú. Ide o oživenie minulých skúseností, najmä tých, ktoré sú pozitívne a pre klienta veľmi dôležité.

Záhradná terapia je liečebná metóda, pri ktorej sú pre zlepšenie fyzickej kondície, stavu mysle a nálady človeka, využívané rastliny a s rastlinami súvisiace záhradnícke práce. V zariadení sa využíva aktívna aj pasívna forma. Pasívna forma záhradnej terapie sa realizuje odpočívaním v záhrade alebo prechádzkou v parku, keď na klienta pozitívne pôsobí už samotný pobyt v prírode. Pri aktívnej forme terapie sa klient zúčastňuje záhradných-terapeutických aktivít.

Zahradná terapia - natieranie zahradných doplnkov Zahradná terapia - Kŕmitká pre vtákov

Snoezelen

Multisenzorické prostredie alebo terapia Snoezelen, je obzvlášť špeciálne a príjemne upravené prostredie, kde na zmysly jednotlivca pôsobia podnety -  svetlá, hudba, vône, príjemné textúry a povrchy.​ Táto cielene vytvorená ponuka zmyslových podnetov riadi a usmerňuje stimuláciu, prebúdza pozornosť, navodzuje pocit pohody a uspokojenia, vyvoláva spomienky, vplýva na vzťahy, zbavuje strachu a evokuje pocit istoty a bezpečia. Podporuje rozvoj vnímania, emocionality, kognitívnych procesov, komunikácie a motoriky. Ciele Snoezelenu sa navrhujú na základe predchádzajúcej diagnostiky s ohľadom na individuálne potreby konkrétneho klienta. Z terapie si klient odnáša nové pozitívne zážitky a buduje pozitívny vzťah ku okoliu.

V našom zariadení s metódou Snoezelen pracujú vyškolení odborníci.