Vízia a ciele

Poslaním nášho zariadenia je poskytovanie sociálne služby v zmysle zákona o sociálnych službách, na základe etického a odborného prístupu ako súčasť sociálnej politiky zriaďovateľa – VÚC TTSK.

Víziou nášho zariadenia je poskytovanie kvalitného a bezpečného bývania pre prijímateľov sociálnych služieb, formou realizácie podmienok kvality, zamerané na ochranu ľudí so zdravotným postihnutím pred všetkými formami zlého zaobchádzania, nulová tolerancia násilia, vytvárať podmienky na integráciu prijímateľov sociálnych služieb do spoločnosti, na základe ich individuálnych schopností a možností, zabezpečovať a podporovať formu aktívneho starnutia s cieľom zlepšiť kvalitu ich života.

Pod pojmom stratégia chápeme spôsob (cestu), ktorou zabezpečujeme poslanie a víziu našej organizácie. Stratégia je založená na potrebách zainteresovaných strán a podporovaná cieľmi, plánmi a procesmi. Neoddeliteľnou súčasťou našej stratégie je systém monitorovania, zberu, merania,  a vyhodnocovania údajov.

Strategickou víziou našej organizácie je zabezpečenie takého prostredia, ktoré podporuje čo najvyššiu mieru sebestačnosti a autonómie prijímateľa sociálnej služby a zároveň poskytuje odborne správne a bezpečné služby.

Pri plnení nášho poslania chceme byť spoľahlivým a stabilným sociálnym zariadením poskytujúcim kvalitné a flexibilné sociálne služby, spĺňajúce individuálne potreby našich klientov. 

Strategické ciele poskytovateľa

  • Poskytovanie sociálnej služby pre každého žiadateľa, ktorý spĺňa podmienky stanovené zákonom, v súlade so základnými ľudskými právami a slobodami, prirodzenou ľudskou dôstojnosťou s princípmi nediskriminácie v prostredí, ktoré si prijímateľ sociálnej služby vybral, z dôvodu pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, majetku, rodu alebo iného postavenia, zdravotného postihnutia, pre bezpečné bývanie a dôstojný život.
  • Podporovanie nezávislého života s podporou duševného zdravia, integrácie prijímateľa sociálnej služby/klienta zamerané na jeho plné a účinné zapojenie sa a začlenenie sa do spoločnosti, na podporu a rozvoj individuálnych potrieb a naplniteľných požiadaviek na zachovanie, obnovu a rozvoj schopností a zručností klienta viesť samostatný život v plnej miere, s rešpektovaním jeho prirodzených vzťahov v rámci jeho rodiny a komunity.
  • Podpora a skvalitňovanie odborných činnosti pre poskytovanie sociálnej služby, uplatňovanie podmienok kvality ako nástroja trvalého zlepšovania a rozvoja nášho zariadenia, vytváranie prostredia eliminujúceho vznik možných nezhôd a rizík pri poskytovaní kvality v sociálnych službách. Posilňovanie multidisciplinárnej tímovej spolupráce medzi organizačnými zložkami v zariadení.
  • Zabezpečenie a vytváranie prostredia pre dlhodobý rast profesionálnej odbornosti, zodpovednosti a vzájomnej dôvery a úcty zamestnancov, zameraných na neustále zdokonaľovanie kvality ponúkaných služieb. Dotváranie pracovného prostredia na podporu neustáleho zlepšovania.
  • Posilňovanie dobrého meno zariadenia ako symbol kvality a tradície. Overovanie vedeckých poznatkov, sledovanie trendov a ich flexibilné využitie v praxi, implementovanie ich do podmienok kvality zariadenia, pre dosahovanie stability. Efektívne nakladanie s dostupnými zdrojmi (materiálnymi, finančnými, personálnymi).

Manažérstvo kvality

Manažérstvo kvality udržiava a koordinuje implementáciu štandardov kvality v súlade zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, navrhuje činnosti spojené s udržiavaním štandardov kvality a preskúmava výkonnosť systému a navrhuje vhodné opatrenia, vytvára vhodné podmienky na spätnú väzbu od klientov, rodinných príslušníkov, priateľov i širšej verejnosti. 

V rámci kontinuity implementácie podmienok kvality a štandardov kvality, uplatňujeme manažérstvo kvality ako nástroj trvalého zlepšovania a rozvoja poskytovaných sociálnych služieb, ktorého podmienky  sú zadefinované v prílohe č.2 zákona.

Pri napĺňaní štandardov kvality  nám ide primárne o prax, až následne o dokumentáciu tejto praxe ak je táto dôležitá pre prijímateľov sociálnych služieb, zákonom nariadená alebo dôležitá pre činnosť a ochranu poskytovateľa.

Dokumentovaný systém procesného riadenia kvality je založený na najmodernejších znalostiach z oblasti riadenia kvality a pravidelného hodnotenia dosiahnutej úrovne tak, aby spĺňal požiadavky kladené na systém riadenia kvality v zmysle platnej legislatívy.                                      

Manažérstvo kvality zariadenia totiž chápe kvalitné sociálne služby ako „CESTU K SÚSTAVNÉMU ZLEPŠOVANIU“ sociálnych služieb, smerujúcu k excelentnosti a k výnimočnému postaveniu v rámci trhu poskytovateľov sociálnych služieb. Táto cesta je možná len v spolupráci všetkých zúčastnených aktérov, teda nielen poskytovateľa sociálnych služieb, ale aj štátnej správy, samosprávy a všetkých, ktorí pre kvalitné sociálne služby majú povinnosť a záujem vytvárať vhodné podmienky a prostredie na základe potrieb a požiadaviek klientov.  

Organizačná štruktúra v CSS Jahodná