Vízia a ciele

Pri poskytovaní sociálnych služieb vychádzame z mapovania tých postupov, ktoré prispievajú k rozvoju fungovania organizácie a k zvyšovaniu úrovne poskytovaných služieb. Nadväzujúc na doterajšie výsledky sme stanovili víziu a strategické ciele zariadenia.

Poslanie zariadenia Centra sociálnych služieb Jahodná je neustále skvalitňovanie podmienok poskytovania sociálnych služieb. Našou filozófiou je poskytovať prijímateľom kvalitné sociálne služby a vytvárať dôstojné a bezpečné podmienky života v súlade zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách ako súčasť sociálnej politiky Trnavského samosprávneho kraja. 

Našou víziou je vytvorenie a zabezpečenie kvalitného a bezpečného prostredia pre klientov, formou implementovania podmienok kvality, zamerané na ochranu ľudí so zdravotným znevýhodnením pred všetkými formami zlého zaobchádzania, s nulovou intoleranciou násilia, vytváranie podmienok na integráciu klientov do spoločnosti, na základe ich záujmu, individuálnych schopností a možností, zabezpečovanie a podporovanie foriem aktívneho starnutia s cieľom zlepšenia kvality ich života. 

Pri plnení nášho poslania chceme byť spoľahlivým a stabilným sociálnym zariadením poskytujúcim kvalitné a flexibilné sociálne služby, spľňajúce individuálne potreby našich klientov. 

Strategické ciele zariadenia:

  • Poskytovanie sociálnych služieb v súlade so základnými ľudskými právami a slobodami, prirodzenou ľudskou dôstojnosťou s princípmi nediskriminácie v prostredí, ktoré si prijímateľ sociálnej služby vybral, z dôvodu pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine pre bezpečné bývanie a dôstojný život. 
  • Podporovanie integrácie prijímateľa sociálnej služby zamerané na jeho plné a účinné zapojenie sa a začlenenie sa do spoločnosti, na podporu a rozvoj individuálnych potrieb a naplniteľných požiadaviek na zachovanie, obnovu a rozvoj schopností a zručností klienta viesť samostatný život v pnej miere, s rešpektovaním jeho prirodzených vzťahov v rámci jeho rodiny a komunity. 
  • Uplatňovanie SMK ako nástroja trvalého zlepšovania a rozvoja nášho zariadenia, vytváranie prostredia eliminujúceho vznik možných nezhôd a rizík pri poskytovaní kvality v slociálnych službách. Posilňovanie multidisciplinárnej tímovej spolupráce medzi organizačnými zložkami v zariadení. 
  • Vytváranie prostredia pre dlhodobý rast profesionálnej odbornosti, zodpovednosti a vzájomnej dôvery zamestnancov, zameraných na neustále zdokonaľovanie kvality ponúkaných služieb. 
  • Sledovanie najnovších trendov v oblasti sociálnych služieb , implementovanie ich do podmienok nášho zariadenia, dosahovanie stability. 
  • Efektívne nakladanie s dostupnými zdrojmi ( materiálnymi, finančnými, personálnymi).  

Manažérstvo kvality

V rámci implementácie podmienok kvality uplatňujeme manažérstvo kvality ako nástroj trvalého zlepšovania a rozvoja poskytovaných sociálnych služieb, ktoré podmienky  sú zadefinované v prílohe č. 2 k zákonu č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. V súčanosti vytvárame vhodné podmienky na zavádzanie postupov a opatrení, vhodné podmienky na spätnú väzbu od klientov, rodinných príslušníkov, priateľov i širšej verejnosti. 

Dokumentovaný systém procesného riadenia kvality je založený na najmodernejších znalostiach z oblasti riadenia kvality a pravidelného hodnotenia dosiahnutej úrovne tak, aby spľňal požiadavky kladené na systém riadenia kvality v zmysle platnej legislatívy.                                                                                                                          Manažerstvo kvality sa zameriava na zabezpečenie spolupráce všetkých zainteresovaných strán na dosiahnutie efektívnosti a účinnosti organizácie, na dosiahnutie maximálneho možného bodového hodnotenia pri hodnotení plnenia podmienok kvality.                                                                                                                                          Cieľom implementácie podmienok kvality je trvalé zvyšovanie kvality poskytovaných služieb, pomocou plánovania, konania, usmerňovania, merania a hodnotenia, na základe požiadaviek a potrieb klientov.  

Organizačná štruktúra v CSS Jahodná