Tlačivá

Ak Vy alebo Váš/a príbuzný/á potrebuje zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v zariadení, z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, požiada/te samosprávny kraj (TTSK)  o vydanie rozhodnutia  o odkázanosti na sociálnu službu. K žiadosti o posúdenie odkázanosti sa prikladá vyplnené tlačivo vyjadrenie lekára zdravotnom stave žiadateľa, vyplnené a potvrdené príslušným lekárom. Žiadosť sa podáte poštou, alebo osobne na Úrad Trnavského samosprávneho kraja, Odbor sociálnej pomoci, Starohájska 10, 917 01 Trnava.

Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu v domove sociálnych služieb, požiadate naše zariadenie, prípadne iného poskytovateľa sociálnej služby o poskytnutie sociálnej služby. Neoddeliteľnou prílohou žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby je:

  • právoplatné rozhodnutie TTSK o odkázanosti na sociálnu službu,
  • posudok o odkázanosti na sociálnu službu.