Pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov

Pomoc je zameraná najmä na poradenstvo pri vybavovaní úradných záležitostí, pomoc pri vybavovaní osobných dokladov, pri spisovaní a podávaní písomných podaní, vypisovaní tlačív, pri písomnej komunikácii v úradnom styku a vybavovaní iných vecí v záujme klienta. Vykonáva sa písomným súhlasom klienta alebo jeho súdom učeného opatrovníka.